FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Internetového obchodu https://www.danica-chames-art.com/
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu: Danica Chames, Leoša Janáčka 6786/96, 91701 Trnava
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :
– Dátum objednania/dátum prijatia*:
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
.......................................
– Dátum:
* Nehodiace sa prečiarknite.